Изберете страница

Политика на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование “Бетелгиус” ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 831617445
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, ул. Враня 57-59
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Манастирска воденица 1
 5. E-mail: sales@betelgeus.com
 6. Телефон.: 02/8090120

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Обща информация

Бетелгиус ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Цели на обработване на личните данни

 1. Управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Бетелгиус ООД в качеството му на работодател;
 2. Администриране на отношенията с клиенти на Бетелгиус ООД и предоставяне на услуги;
 3. Сключване и изпълнение на договори с доставчици за предоставяне на услуги на Бетелгиус ООД;
 4. Отговаряне на запитвания – целта на тази операция е осъществяване на обратна връзка и отговор на постъпили чрез сайт, мейл, телефон писмени или устни запитвания относно продуктите и услугите, предлагани от Бетелгиус ООД, и изпращане на поискана или необходима информация;
 5. Предоставяне на сервизни услуги за продукти в гаранционен срок;
 6. Счетоводни и статистически цели;
 7. Маркетинг и изпълнение на рекламно-информационни дейности, подобряване и индивидуализиране на услугите чрез предлагане на подходящи оферти за нови продукти и технологии, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес;
 8. Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до настоящите клиенти и абонирали се;
 9. Доставки на продукти, поръчани през уебсайта www.betelgeus.com.

Принципи на обработване на личните данни

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно при спазване на следните принципи:

 1. Субектът на данните се информира предварително за обработването на неговите лични данни;
 2. Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 3. Личните данни съответстват на целите, за които се събират;
 4. Личните данни трябва да са точни и при необходимост да се актуализират;
 5. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;
 6. Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които тези данни се обработват.

За да е законосъобразно обработването на данните, трябва да е налице поне едно от следните условия:

 1. Субектът на данните е дал своето съгласие, вкл. и чрез подписване на договор с Бетелгиус ООД;
 2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 3. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
 4. Обработването е необходимо, за да се защитят жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 5. Обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес;
 6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данни
 7. Обработване на данни, съхранявани в бисквитки, единствено с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез бисквитките на сайта Бетелгиус не може да Ви идентифицира като личност. Събраната информация от бисквитки обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на уебсайта, което позволява да се подобрява функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Изпращане на лични данни до трети страни

 1. Бетелгиус ООД може да изпрати Лични данни на свои клиенти на доставчици, куриери, адвокати, адвокатски дружества и други лица, с които Бетелгиус работи, с оглед надлежното изпълнение на задълженията по договори с клиенти.
 2. В случай че е нужно Личните данни да бъдат изпратени на трети страни, те имат право да обработват тези данни само за нуждите на договори с клиенти и нямат право да ги използват за собствени маркетингови или други цели.
 3. Лични данни се изпращат на трети страни само в следните случаи:
  1. При изричното съгласие на клиента.
  2. В случай че това се изисква от разпоредби на българското или европейското законодателство.
  3. При необходимост Бетелгиус ООД да защити правата си и да вземе мерки срещу действия, възпрепятстващи договорните отношения с клиента.

Срок на съхранение на личните данни

Бетелгиус ООД съхранява личните данни, които е необходимо по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока за изпълнение на договорените отношения.
Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.
Данните, събрани за целите на абонамент за изпращане на безплатни бюлетини, ще бъдат съхранявани от момента на абонирането ви, до момента, в който оттеглите желанието си да бъдете безплатен абонат, след което ще бъдат автоматично изтрити.

Съгласие

 1. От субектът на данни не се изисква съгласие, ако данните са необходими за изпълнение на законово задължение на администратора. Субектът на данни е съгласен с обработването, ако изрази това ясно и недвусмислено – чрез изявление или друг потвърждаващ акт. Ако съгласието за обработка на лични данни се дава чрез документ, който урежда и други въпроси, то следва да бъде изискано отделно от съгласието по други въпроси.
 2. Субектите на данни трябва да могат лесно да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, и оттеглянето трябва да бъде уважено своевременно. Ако не съществува друго условие за законосъобразност на обработването, с оттеглянето на съгласието то следва да се прекрати

Права на субектите на данни

 1. Всяко физическо лице има право на достъп до своите Лични данни, включително и да иска потвърждение дали данните, отнасящи се до него, се обработват, да се информира за целите на това обработване. Правото на достъп се осъществява чрез искане на засегнатото физическо лице, получено на адреса по седалището на Бетелгиус ООД или официалната електронна поща
 2. Всяко физическо лице има право да поиска заличаването, коригирането или блокирането на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.коригиране на въведените Лични данни;
 3. Всяко лице има право писмено да възрази срещу обработването на и/или предоставянето на трети лица на неговите лични данни без необходимото законово основание.
 4. Всяко лице има право на преносимост на своите Личните данни (т.е. правото да получат Личните данни, които са предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлят тези Лични данни на друг администратор);
 5. Оттегляне на съгласие за Обработване на Лични данни.
 6. Възразят срещу употреба на личните им данни за целите на директния маркетинг;
 7. Бъдат уведомени за нарушение на защита на данните, което е вероятно да доведе до висок риск за техните права и свободи;
 8. Подават жалби до регулаторния орган;

Ако желае да упражни някое от горепосочените права, клиентът следва да се свърже с Бетелгиус ООД на следния имейл адрес: sales@betelgeus.com

Сигурност на данните

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на територията на Бетелгиус е приоритет за фирмата Предприети са организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Защитата на данните на хартиено копие и на електронен носител от неправомерен достъп, увреждане, загубване или унищожаване се осигурява посредством поредица от вътрешно-регулирани технически и организационни мерки.

Бисквитки и пикселни маркери

 1. Ние използваме „бисквитки” и пикселни маркери в нашия уеб сайт.
 2. “Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите нашата Интернет страница.
 3. Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които Ви изпращаме по имейл.
 4. Можем да използваме „бисквитки” и пикселни маркери за следните цели:
  – да персонализираме нашите услуги лично към Вас и да ги пригодим към нужди ви въз основа на Вашите предпочитания;
  – да направим работата на нашия сайт по-ефективна;
  – да проследяваме трафика към сайта за статистически цели и да научаваме кои страници или функции потребителите намират за полезни и кои не.
 5. „Бисквитките” или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Вас на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която сте решили да споделяте с нас.
 6. Някои „бисквитки” може да не са свързани с нашия сайт. Когато посетите страница с вградено съдържание, например от YouTube или Facebook, на Вашия компютър може да бъдат записани „бисквитки” от тези сайтове. Ние нямаме контрол над разпространението на такива „бисквитки” от трети страни. За повече информация относно тези „бисквитки” и техните политики за поверителност трябва да посетите сайтовете на тези трети страни.
 7. Доставчици трети страни, включително Google и социалните мрежи, използват “бисквитки”, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите ни въз основа на посещенията им на нашия и/или на други сайтове в Интернет.
 8. С натискането на бутона “Разрешавам” Вие се съгласявате да приемате бисквитки от нашия сайт. В случай, че не желаете да приемате бисквитки натиснете бутона “Отказвам”.
 9. Вашето желание да използвате бисквитките, може да бъде променено от “правила за бисквитки” по всяко време.
 10. Информация за това как можете да контролирате “бисквитките” на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство е достъпна на www.aboutcookies.org

 Жалби

 1. Клиентът има право да подаде жалба до Бетелгиус ООД, ако прецени, че са били нарушени неговите права по настоящата Политика за защита на Личните данни и Общия регламент. В тази връзка клиентът може да се свърже с Бетелгиус на следния имейл адрес: sales@betelgeus.com
 2. По всяко време Клиентът има право да подаде жалба до компетентния надзорен орган, отговорен за прилагането на Общия регламент.