Еquipment for marking, labeling, packing and tracing of products.

Products

Coding and product identification

On the Product. On the Carton. On the Pallet. On the production line.

Labelling and barcode solutions

Label It. Code It. Scan It.

Packaging machines and solutions

The auotmation of the end-of-line packaging processes is vital for a modern factory novadays.

Machine Vision Systems

A complete range of products and solutions - from simple vision sensors up to smart cameras to embedded vision systems.

Security seals

We offer high-quality security seals for every application. Our product range includes barrier seals, fixed length selas, pull tight seals and special purpose seals.

Highlighted Products

refs395_free_1293401180 Product details

FROMM FS395 series

Advanced stretch wrapper with 400% pre-stretch
redsc06322 Product details

FROMM Series FR2000

Series FR2000 revolution in strech wrapping machines
redsc06313 Product details

FROMM Series FS2000

Series FS2000 revolution in strech wrapping machines
tj50_4 Product details

LINX TJ50

for fast-moving production lines

Solutions

Solutions by Industries

We have huge experience in implementation of products for automation for many industries.

Solutions by Processes

We have strong experience in implementation of automation products for the whole production cycle.

News

Customer Testimonials

1. Предмет
Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин, находящ се на сайта https://betelgeus.com, собственост на Бетелгиус ООД. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Бетелгиус ООД наричано по-долу за краткост Търговец, от една страна, и лицето, което е изявило по електронен път – чрез електронния магазин betelgeus.com, съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост Клиент, от друга.

2. Данни за търговеца
2.1. Бетелгиус ООД със седалище и адрес на управление град гр. София, район Сердика, ул. Враня 57-59 и търговски адрес в София ул. Манастирска воденица 1 с идентификационен номер по ДДС BG831617445
2.2. Бетелгиус ООД администрира електронния магазин, находящ се а на сайта https://betelgeus.com
2.3 Можете да се свържете с Търговеца на посочения по-горе адрес, на телефон 028090121 или на имейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Терминология
3.1 Под “Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което извършва покупка или създава клиентски профил в www.betelgeus.com и се е съгласило с настоящите Общи условия.
3.2 Търговец – Бетелгиус ООД
3.3 Сайта – интернет сайта с домейна https://betelgeus.com.
3.4 Под “Клиентски профил” се разбира информация за Клиентa, предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от Търговеца за целите, посочени в настоящите общи условия.
3.5 Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко – продажба, сключен между Клиента и Търговеца през Сайта
3.6 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Търговеца и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Търговеца, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки/Продукти от Сайта.

4. Общи условия
4.1. Общите условия на Търговеца са задължителни за всички Клиенти на Сайта.
4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиентът се е запознал внимателно с общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазвате безусловно.
4.3. Търговецът си запазва правото да актуализира и изменя едностранно Общите условия на Сайта. Тези промени влизат в сила незабавно. Към всяка сделка през сайта се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора между Клиента и Търговеца.
4.4. Ако някои от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Характеристиките и цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от Търговеца по всяко време.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на Сайта.
4.8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Търговецът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
4.9. Търговецът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в негов ущърб по какъвто и да е начин. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
4.10. Комуникацията с Търговеца може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта начини за контакт в раздел „Контакти”.
4.11. Всички цени на Продуктите на Сайта са обявени в лева (BGN) без включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. В цената не е включена доставката.
4.12. В случай на плащания по банков път, Търговецът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

5. Приемане на Общите условия
5.1. При поръчка, направена чрез Сайта, Клиентът приема Общите условия със заявяването на поръчката.
5.2. Клиентът е информиран и декларира съгласието си, че направената от него поръчка може да претърпи промени. Търговецът ще съобщи промените на Клиента чрез имейл, телефон или по друг начин до получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдена поръчка до Клиента.

6. Цени и търговски условия
6.1. Информацията за стоките е разпределена по видове групи и подгрупи.
6.2. В страницата към всеки продукт е предоставена информация относно цената, основните характеристики, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Клиентите при покупката на продукти.
6.3 Посочените на Сайта цени са валидни само за поръчки, направени през Сайта.
6.4. Всички, посочени на Сайта цени са в български лева без включен ДДС и не включват разходите за доставка. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите. Бетелгиус ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и клиентите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им.
6.5. В цените на стоките, изискващи монтаж, инсталация, включване в експлоатация и обучение за правилно използване не са включени разходите за посочените дейности и услуги. Същите са предмет на отделна договорка с Търговеца.

7. Поръчка и сключване на договор
7.1 Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Сайта като направи Поръчка по електронен път и която съответно се регистрира от самия него. За заявяването на поръчка не е задължително регистрация на профил.
7.2 Обработването, включително потвърждаването на поръчките, става в деня на заявяване на поръчката, ако информацията е пристигнала до 14:00 часа в работен ден. Ако поръчката е направена след 14:00 часа в работен ден, обработването се извършва до края на следващия работен ден. Ако поръчката е направена в почивен или празничен ден, обработването се извършва на първия следващ работен ден.
7.3 Търговецът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Търговецът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефон. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта. Търговецът не носи отговорност за необновена наличност на сайта по технически причини.
7.4 Онлайн поръчка се прави от Клиента на Сайта чрез добавянето на желаните продукти за покупка, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да се завърши и изпрати съответната Поръчка.
7.5 Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на Поръчката и автоматичното запазване на продукт.
7.6 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Търговеца във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Търговеца да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Търговеца ще изпълни поръчката. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Търговеца да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
7.7 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента потвърждение, че продуктът от поръчката е готов за изпращане.
7.8 Със заявяването на Поръчка Купувачът декларира съгласието си да плати цената на стоката и разходите за доставката.

8. Доставка и плащане
8.1. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
8.2. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Търговецът ще издаде фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
8.3. При поръчки, направени чрез Сайта, Търговецът ще използва експресните услуги на куриерска фирма Speedy до адрес, посочен от Клиента.
8.4. Търговецът не носи отговорност за неизвършени доставки, ако Клиента е посочил неверни или непълни данни във връзка с поръчката.
8.5. При невъзможност за доставка на поръчката по вина на Клиента, той дължи на Търговеца сумата за направените транспортни разходи
8.6. Бетелгиус изпраща стоките в срок от един работен ден след потвърждаване на поръчката, освен ако не е посочено друго или Клиентът се е отказал от поръчката. Сроковете за доставка се определят от общите условия на куриера.
8.7 Стоката се предоставя на Клиента заедно с гаранционна карта, ако за стоката е предвидено гаранционно обслужване и със следните съпроводителни документи:
8.7.1. при доставка с куриер: с приемо-предавателен протокол и копие от товарителница
8.7.2. при предаване на стоката на място в офис или склад на Търговеца: с копие от приемо-предавателен протокол, подписан от Клиента и Бетелгиус ООД.
8.8. Заплащането на поръчани стоки се извършва чрез наложен платеж, по банков път или в брой, ако стоката се вземе на място.
8.9 При заплащане в брой/с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки, Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на Бетелгиус ООД или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.
8.10 При заплащане по банков път Клиентът заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на Бетелгиус ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Бетелгиус ООД, последният изпълнява доставката на поръчаните стоки.
8.11. Разходите за доставка, включващи куриерска услуга, такса наложен платеж, гориво и застраховка са за сметка на Клиента.
8.12 Цените за куриерската услуга се променят автоматично с промяната на тарифата на куриерска фирма Speedy. Търговецът не носи отговорност за промени в тарифите на посочената куриерска фирма.

9. Отказ от договор
9.1 Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Търговеца.
9.2 Ако Клиентът е „Потребител” (съгласно Закона за защита на потребителите), има право да се откажете от сключения с Търговеца договор, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка в срок от 14 дни. В този случай Клиентът поема само преките разходи за връщане на стоката, Ако Клиента не е „Потребител“, той поема всички разходи за връщане на стоката до Бетелгиус ООД.
9.3 Срокът за отказ се определя от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от куриера, е получил стоката.
9.4 За да упражни правото си на отказ и да върне стоката, Клиентът трябва да уведоми за това Търговеца на e-mail адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и на телефон 02 8090 121.
9.5 Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че Клиентът предостави на Търговеца документите за покупка на стоката - оригиналната фактура и оригиналната касова бележка.
9.6 Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си
при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
при доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка
за стоки, повредени и/или променени от след момента на получаването им
за стоки, чиято оригинална опаковка в последствие е повредена или липсва
при всички други случаи, предвидени със закон.
9.7 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10. Връщане на продукти
10.1 Клиентът връща стоката, от която се е отказал, в 14-дневен срок от датата на уведомяването. Връщането може да бъде извършено лично до седалището и адреса на управление на Търговеца, посочен по-горе, или посредством куриер отново до същия адрес. освен ако Търговеца не е посочило изрично друг адрес.
10.2 Клиентът е длъжен да върне стоката в състоянието, в което е била приета. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоката, ако е изпробвал същата по начин, различен от минимално необходимия за установяване на естеството, характеристиките и доброто й функциониране.
10.3. Търговецът може да откаже да приеме върната от купувача стока в случаите, когато стоката не е в оригиналната опаковка, опаковката е повредена или непълна, стоката има следи от износване, драскотини, охлузвания, токов удар или липсват аксесоари, които са част от оригиналната комплектовка. В тези случаи Търговецът има право:
да задържи част от стойността на стоката, която се определя чрез оценка на щетите и се съобщава на купувача
да задържи цялата стойност

11. Възстановяване на суми
11.1 Продавачът се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство, че Клиента е върнал съответния Продукт с изключение на разходите за доставка.
11.2 Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
11.3 Възстановяването на суми се извършва чрез същото платежно средство, използвано при първоначалната транзакция. Това правило не се прилага, ако купувачът е изразил изрично съгласие да се ползва друго платежно средство и това не е свързано с разходи за купувача.

12. Гаранционни условия и обслужване
12.1 Гаранционният срок започва да тече от деня на доставката.
12.2 Гаранционните условия на стоките предлагани в онлайн магазина на Сайта са посочени
12.2.1 в гаранционната карта на съответната стока.
12.2.2 в Общите гаранционни условия на производителя
12.2.3 изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си нямат гаранция.
12.3 Гаранцията е в сила само, ако гаранционната карта е попълнена ясно и четливо с положени подпис и печат на Бетелгиус ООД.
12.4 Гаранцията се състои в безплатни части на всички фабрични дефекти, които могат да възникнат по време на гаранционния срок.
12.5 Гаранцията e невалидна в следните случаи:
12.5.1 Не са спазени правилата за монтаж, съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията за употреба.
12.5.2 Гаранционната карта е подправена или в нея има зачерквания, задрасквания или непопълнени полета.
12.5.3 Направен е опит за отстраняване на повреда от неоторизирани лица.
12.5.4 Направени са изменения или опит за изменения в стоката.
12.5.5 Има несъответствие между данните в гаранционната карта и самата стока.
12.5.6 Извършено е подправяне или опит за подправяне на модела или серийния номер на стоката.
12.5.7 Настъпили са повреди при превоза, както и механични повреди по корпуса, външни или вътрешни елементи и модули включително, но не само поради използване на некачествени консумативи.
12.5.8 Не са използвани консумативи, одобрени от производителя на стоката.
12.5.9 Настъпили са повреди вследствие на природни бедствия, включително, но не само гръмотевици, наводнения, земетресения и пожари.
12.5.10 Наличие на вредители и течности в помещенията за съхранение на стоката.
12.6 Купувачът отстранява за своя сметка повредите в стоката, причинени от събитията по т. 11, и поема разходите за транспорт и командировки, свързани с отстраняването.
12.7 Гаранционно и извънгаранционно обслужване се извършва в централен сервиз на Бетелгиус ООД в София, на адреса, посочен на Сайта.
12.8 Купувачът поема транспортните разходи във връзка с гаранционното и извънгаранционно обслужване, включително за връщане на стоката обратно към него.

13. Рекламации
13.1 Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената Стока, Клиентите следва да се свържат с Търговеца на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия.
13.2. Рекламацията се предявява в рамките на гаранционния срок, ако има такъв.
13.3 При предявяване на рекламация купувачът може да иска ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно.
13.4 Рекламацията се отправя с писмено заявление
13.5 При предявяване на рекламация Купувачът задължително прилага документите, на които се основава претенцията:
13.5.1. касова бележка или фактура;
13.5.2. протоколи или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
13.5.3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
13.6 Бетелгиус ще извърши ремонт или замяна на стоката в срок допълнително уговорен между страните в зависимост от естеството на продуктите.
13.7 Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

14. Защита на личните данни
14.1 Клиентът изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Търговеца във връзка с поръчката, включително, но не само при необходимост от гаранционно и извънгаранционно обслужване
14.2 Посочената в предходното изречение информация не се предоставя на трети лица, с изключение на подизпълнители на Търговеца, включително доставчици и куриерски фирми и в случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен или административен орган.
14.3 Клиентът се съгласява да получава рекламни имейли за стоки и услуги на своя имейл адрес. Клиентът има право да откаже да получава такава информация по всяко време.
За мерките за защита на личните данни които Търговеца прилага, може да научите в Политиката за поверителност – https://betelgeus.com/bg/pp

15. Приложимо право
15.1 Евентуалните спорове, възникнали между Търговеца и Клиенти ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

16. Други
16.1. Общите условия влизат в сила от 01.10.2020 г.